Một cây kiếm laze rẻ nhất là bao nhiêu. Mng có thể tư vấn ko ==