Bạn hãy nhập chữ: 3 ngàn cộng 4 ngàn bằng? (đáp án số) vào khung bên dưới để tiếp tục đăng ký